Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HURDA,ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ
24.07.2018  
                  HURDA,ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ

 

4645 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç,Gereç, Mal ve Malzemelerin satış, Hibe, Hek ve hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca hurda , eski ve kullanım dışı malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;

 

a)Adı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

b)Adresi

İnönü Mah. Oltu Cad. 75000 Merkez/ Ardahan

c)Telefon ve faks numarası

0478 211 5720 – Faks: 0478 211 5719

ç)Elektronik posta adresi

-

2-Mübadele Konusu İdare tarafından verilecek malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

1-     (39) adet HEK/ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt

2-     (878) kalem hurda malzeme

3-     (13.000)kg demir hurdası

4-     (2.000)kg ahşap malzeme hurdası

5-     (300)kg araç plakası hurdası

6-     (1.200)kg bilgisayar hurdası

Durumu ve Özellikleri ( Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, markası , Motor Hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli,miktarı)

Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3-Müabdele konusu idare tarafından alınacak malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

1-      (5) adet Dacia Yeni Duster Comfort 1.6 16v 115 hp 4x2 (opak) Beyaz – 2018 Model

2-      (2) adet Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 dci 110 hp 4x4 (opak) Beyaz – 2018 Model

3-      (1) adet 40m Galvanizli Çelik Bayrak Direği

4-      (10) adet 8 x 12m ebatlarında Paraşüt Kumaş Türk Bayrağı

 

Durumu ve özellikleri

 Taşıtlar 2018 model  ve kullanılmamış olacaktır.

4-İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

İnönü Mah. Oltu Cad. 75000 Merkez/Ardahan

5- İdare tarafından alınacak malın/malların teslim alma yeri

Mübadele karşılığı verilecek mallar Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesi, Kaptanpaşa ve Karagöl Polis Lojmanları Kalorifer Dairesinden teslim alınacaktır.

6-Mübadelenin

 

a)Yapılacağı yer

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü Büyük Salon

b)Tarihi ve saati

03/08/2018 Saat 13:30

7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahimini Bedel

657.066,65 TL (altıyüzelliyedibinaltmışaltıTürk lirasialtmışbeşkuruş)

8- İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

660.823,98 TL (altıyüzaltmışbinsekizyüzyirmiüçTürklirasıdoksansekizkuruş)

9-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun İdare tarafından mübadelesi yapılacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden (en az 19.712,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

     1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunulduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesi

     2) Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunulduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                   1)Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,

              2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

                   1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin

              2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,  Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

            istenir.

10- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup mübadele dökümanı Ardahan İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Cad. 75000 Merkez/ ARDAHAN adresinde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürklirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dökümanını satın almaları zorunludur.

12- Teklifler, 03/08/2018 günü saat 13:30 a kadar Ardahan İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Cad. 75000 Merkez/ ARDAHAN adresine verilecektir.

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklif verilmeyecektir.

16- İlan tarihinden itibaren Mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Bahçesi, Kaptanpaşa ve Karagöl Polis Lojmanları Kalorifer Dairesinde görülebilir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.​

​​
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Polsan